AKTUALNE HARMONOGRAMY SZKOLEŃ I STAŻY

Terminy realizacji projektu oraz źródło dofinansowania

Projekt pn. AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA" jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. nr projektu: POWR.01.02.01-24-0155/18,

Termin realizacji projektu: 08.2019r - 02.2021r.

Wartość Projektu: 1 701 678,72 zł

Wartość Dofinansowania: 1 616 594,78 zł