REKRUTACJA

 

O PROJEKCIE

LANDER'S education&services w partnerstwie z PPHU WING, zaprasza do udziału w projekcie:

„Nowoczesny zawód - Dobra praca -program specjalistycznych kursów zawodowych i językowych”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Dla Uczestników w okresie od 01.03.2018 do 30.09.2019 oferujemy BEZPŁATNE SZKOLENIA prowadzące do zdobycia nowych kwalifikacji w zakresie:

NOWOCZESNY PRACOWNIK MAGAZYNOWY

ZAWODOWY KIEROWCA kat. C

 • KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

  Uczestnikiem projektu może każda osoba pełnoletnia, która zamieszkuje lub pracuje na terenie województwa śląskiego. Zapraszamy następujące osoby:

  1. Osoby pracujące,

  2. Osoby bezrobotne,

  3. Osoby nieaktywne zawodowo,

  W szczególności zachęcamy Kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z terenów wiejskich oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 • KURS NOWOCZESNY PRACOWNIK MAGAZYNU

  PROGRAM SZKOLENIA "NOWOCZESNY MAGAZYNIER" obejmuje następujące szkolenia:

  1. Operator wózka widłowego z obsługą butli gazowych: zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodne z zatwierdzonym przez UDT programem nauczania + materiały szkoleniowe +badania lekarskie + badania psychologiczne +egzamin zewnętrzny UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
  2. Nowoczesny pracownik magazynu: 120 godz. szkoleń teoretyczno-warsztatowych + materiały szkoleniowe +egzamin zewnętrzny
  3. Język angielski lub niemiecki: 90 godz. kursu + materiały szkoleniowe +międzynarodowy egzamin językowy
 • KURS ZAWODOWY KIEROWCA kat. C

  PROGRAM SZKOLENIA "ZAWODOWY KIEROWCA kat. C" obejmuje następujące szkolenia:

  • Prawo jazdy kat. C: zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodne a obowiązującymi przepisami + materiały szkoleniowe +badania lekarskie + badania psychologiczne + egzamin zewnętrzny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na terenie woj. Śląskiego.
  • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki + materiały szkoleniowe+ badania lekarskie + badania psychologiczne + egzamin zewnętrzny
  • Eco-driving: 4 godz. teorii + 1 godz. symulacji eco-jazdy mobilnym symulatorem jazdy + materiały szkoleniowe + egzamin zewnętrzny
  • Defensive driving: 4 godz. teorii + 1 godz. symulacji defensive-driving mobilnym symulatorem jazdy +materiały szkoleniowe+ egzamin zewnętrzny
  • Mocowanie ładunku w transporcie drogowym: 6 godz. teorii + materiały szkoleniowe + egzamin zewnętrzny
  • Rozliczanie czasu pracy w transporcie drogowym: 12 godz. teorii + materiały szkoleniowe+ egzamin zewnętrzny
  • Język angielski lub niemiecki: 90 godz. kursu + materiały szkoleniowe +międzynarodowy egzamin językowy
 • ILE TRWA SZKOLENIE?

  Każdy Uczestnik obowiązkowo musi zakończyć każde szkolenie przewidziane w Programie nauczania. Kurs trwa od 4 - 6 miesięcy, w zależności od wybranego przez Uczestnika harmonogramu zajęć  

 • KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

  Szkolenie odbywa się w trybie:

  • WEEKENDOWYM - sobota - niedziela, (ok. 3 weekendów w miesiącu), w godzinach od 9.00 - 16.30
  • TYGODNIOWYM  - od poniedziałku - czwartku, w godzinach od 16.00 - 20.30

  Uczestnik podczas zgłoszenia do projektu wybiera jeden z w/w harmonogramów

 • JAKIE SĄ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA?
  • 1. Uczestnik zobowiązany jest  do udziału we wszystkich formach wsparcia wybranego programu nauczania zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń.
  • 2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Organizatorowi oraz Instytucji Wdrażającej.
  • 3. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do:
   • obecności na zajęciach,
   • punktualności,
   • aktywnego uczestnictwa w Szkoleniu
   • właściwego zachowania, zgodnego z zasadami współżycia społecznego
   • zgłaszania nieobecności na zajęciach oraz przedkładania pisemnych usprawiedliwień nieobecności
   • rzetelnego i zgodnego z prawdą składania oświadczeń oraz potwierdzenia wszystkich udzielonych Uczestnikom form wsparcia tj. podpisywanie list obecności, otrzymania materiałów szkoleniowych, posiłków itp.
  • 4. pozostawania z Organizatorem w stałym kontakcie telefonicznym lub/i mailowym, każdorazowo potwierdzając otrzymanie wysłanych przez Organizatora informacji.
  • 5. Uczestnik zobowiązany jest dojechać na miejsce zajęć we własnym zakresie i na własny koszt.
  • 6. Warunkiem ukończenia Szkolenia oraz dopuszczenia do egzaminów zewnętrznych jest 80 % frekwencja na modułach szkoleniowych z zastrzeżeniem szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona” gdzie wymagana obecność wynosi 100%.
  • 7. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości nieobecności, Organizator może zażądać od Uczestnika podania przyczyn w formie pisemnej. Dokument ten stanowić będzie podstawę do wydania decyzji o ewentualnym skreśleniu z listy Uczestników, bądź obciążenia Uczestnika kosztami udziału w szkoleniach
  • 8. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z wpłaconej kaucji zwrotnej Uczestnika, który nie stosuje ustaleń niniejszego Regulaminu, a pomimo wskazanej przez Organizatora przyczyn, nadal narusza obowiązujące przepisy. W szczególnym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem. W takim przypadku decyzja jest nieodwołalna, a Uczestnikowi nie przysługuje żadne prawo do odszkodowania z tytułu skreślenia z listy Uczestników.
 • JAK SIĘ ZAPISAĆ?

  Aby się zapisać na szkolenie prosimy skontaktować się z naszym biurem projektu:

  ul. SIENKIEWICZA 7

  43-100 TYCHY

  tel. 32 227 13 46

  tel. 32 227 70 77

  oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZAWODOWY KIEROWCA

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - NOWOCZESNY MAGAZYNIER

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA
 
Scroll to Top