ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/RPO/LANDER’S/2020

Zapraszamy osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak również osoby fizyczne do
złożenia oferty na usługę szkoleniową w postaci prowadzenia profilowanego kursu języka angielskiego – branżowego
dla zawodów Kierowca i Magazynier, oraz profilowanego kursu języka polskiego (dla Obcokrajowców) dla zawodów
Magazynier, przygotowującego Uczestników szkolenia do międzynarodowego egzaminu językowego.

Ofertę cenową należy zgłosić do dnia 08.10.2020 r. do godziny 15:00. Pełna treść zapytania znajduje się TUTAJ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/RPO/LANDER’S/2020 – PRAWO JAZDY KAT. C + KWC

Zapraszamy wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału do złożenia ofert na realizację następujących usług.

1.     Przedmiotem zamówienia jest:

Część A: Przeprowadzenie kursu: „Prawo jazdy kat. C” (zwany danej: PJC) przygotowującego do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (dalej: WORD) – tj. teoretycznego i praktycznego – dla 60 osób, 

Część B: Przeprowadzenie kursu: „kwalifikacja wstępnej przyspieszonej w ramach bloku programowego C1, C1+E, C, C+E”, (zwany dalej: „KWP”) dla 60  osób 

 Część C: Organizacja egzaminu przez Komisję egzaminacyjną Urzędu Wojewódzkiego  dla uczestników z Części B powyżej, z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach bloku programowego kategorii C, C+E, C1 i C1+E,TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.10.2020 godzina 15.00
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w linkach poniżej:

1. UMOWA

2. ZAŁĄCZNIKI

3. ZAPYTANIE


Oraz na Bazie Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7357

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPO/LANDER’S/2020

Zachęcamy Wykonawców do złożenia oferty świadczącej usługę wydania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla uczestników projektu pn: “Śląski Pracownik 2020 – program specjalistycznych szkoleń zawodowych i językowych” nr projektu WND-RPSL.11.03.00-24-06G1/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowane oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Ofertę cenową należy zgłosić do dnia 24.09.2020 r. do godziny 15:00. Pełna treść zapytania znajduje się TUTAJ